Förslag på innehåll i din bilaga, notera att jag skriver ”Detta framgår av bifogade läkarutlåtande” ofta, kolla att det verkligen stämmer så att det verkligen står så i ditt nya läkarutlåtande annars måste du ändra i min tex.
Dra ifrån och lägg till sådant som jag inte fått rätt.

——————————————————————————————
Jag begär omprövning av FKs beslut på nedanstående grunder.

MEDICINSKA PROBLEM

FK skriver i sin beslutsmotivering att det i det medicinska underlaget framgår att jag har Restless legs med sömnstörning innebärande påtaglig trötthet, orkeslöshet och koncentrationsproblem.

Jag har en
mycket svår Willis Ekbom Disease även kallad Restless Legs Syndrome (WED/RLS) medförande svår sömnstörning och innebärande ovanstående problematik samt bristande förmåga till planering, minne, fokusering och initiativförmåga. Den allvarliga sömnstörningen leder dessutom till nedstämdhet och depression med suicidala tankar.
Detta framgår av bifogade läkarutlåtande.

FK skriver i sin beslutsmotivering att jag har en smärtproblematik relaterad till fibromyalgi.
Jag har en svår smärtproblematik
både pga svår WED/RLS, Fibromyalgi och sviterna efter en diskbråcks-operation. Alla tre diagnoserna interagerar med varandra.
Detta framgår av bifogade läkarutlåtande.

Effekterna av diskbråcksoperationen undanröjer dessutom möjlighet till den mest effektiva behandlings-metoden mot svår WED/RLS nämligen implanterad spinal infusionspump med intratekalt morfin.
Dessa besvär förutspås inte kunna förbättras eftersom WED/RLDS är en progredierande neurologisk sjukdom och alla för mig tillgängliga behandlingsmetoder redan är uttömda varför besvären är både bestående och tyvärr även förväntat förvärrade eftersom jag inte kan få en spinal morfinpump.
Detta framgår av bifogade läkarutlåtande.

FK skriver i sin beslutsmotivering att jag enligt läkarutlåtandet inte bör ha arbetsuppgifter som belastar rygg och ländrygg eller ställer stora krav på koncentrations- och initiativförmåga.

Jag klarar inte arbetsuppgifter som kräver
någon form av förmåga till koncentration, uppmärksamhet eller initiativ större än vad som krävs för att jag skall klara min egen dagliga livsrutin, vilket jag de facto inte fullt ut alla dagar.

Jag kan pga min diskbråcksproblematik inte utföra några arbetsuppgifter som innebär belastning på rygg och ländrygg.
Jag kan pga fibromyalgi inte utföra några arbetsuppgifter som innebär normal psykisk och fysisk kraft och rörelseförmåga.
Jag kan pga WED/RLS inte utföra några arbetsuppgifter som innebär stillasittande eller stående.
Jag kan pga sömnstörning inte utföra några arbetsuppgifter som innebär krav på normala kognitiva förmågor såsom koncentration, minne, uppmärksamhet, fokusering, vakenhet och initiativ.
Detta framgår av bifogade läkarutlåtande.
ARBETSOFÖRMÅGA

FK skriver i sin beslutsmotivering av min arbetsförmåga inte kan konstateras vara stadigvarande nedsatt i alla arbetsuppgifter som finns på arbetsmarknaden.

Jag hävdar att min arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt under överskådlig tid i alla förekommande arbetsuppgifter eftersom:

1
WED/RLS är en progredierande neurologisk sjukdom och jag kan pga av diskbråcksoperationen inte få den mest effektiva, och vid svår WED/RLS ofta enda behandlingen, spinal morfinpump. Sömnstörningens effekter på de kognitiva förmågorna blir starkare för varje månad med avsaknad av djupsömn.
Besvären förväntas förvärras.

Detta innebär stadigvarande nedsatt arbetsförmåga under överskådlig tid gällande alla arbetsuppgifter på hela arbetsmarknaden som innebär krav på normal förmåga till vakenhet, koncentration, uppmärksamhet, minne och initiativförmåga. Dessutom förhindrar WED/RLS arbetsuppgifter som skall utföras sittande eller stående då besvären framkallas av kroppslig inaktivitet.

2
Fibromyalgi innebär svår muskelvärk och starkt uttalad orkeslöshet samt Här får du fylla i mer själv, jag saknar kunskap dessutom förekommer den ofta tillsammans med WED/RLS och sjukdomarna förstärker varandra varför även Fibromyalgin förväntas förvärras takt med WED/RLS.
Besvären förväntas förvärras.
Detta innebär stadigvarande nedsatt arbetsförmåga under överskådlig tid gällande alla arbetsuppgifter på hela arbetsmarknaden som innebär krav på normal psykisk och fysisk kraft och rörelseförmåga.
Lägg till sådant jag inte har kunskap om

3 D
iskbråcksoperationen, de besvär jag har pga operationen är ej behandlingsbara och har sedan operationen inte förbättrats trots åtgärder. Här får du fylla i mer själv, jag saknar kunskap
Detta innebär stadigvarande nedsatt arbetsförmåga under överskådlig tid gällande alla arbetsuppgifter på hela arbetsmarknaden som innebär rörelser som belastar rygg och ländrygg samt
Lägg till sådant jag inte har kunskap om

SJUKSKRIVNING på grund av mina tre diagnoser
Jag har under de senaste 5 åren haft en nedsatt arbetsförmåga på grund av de besvär jag alltjämt lider av och varit sjukskriven stora delar av denna tid till 25, 50,75 och 100%

2012 var jag sjukskriven till 25% under 214 dgr .
2013 var jag sjukskriven hela året. 25% 22dgr. 50% 51 dgr. 75% 80 dgr och 100% 212 dgr
2014 var jag sjukskriven 302 dgr varav 25% 182 dgr. 50% 73 dgr. 75% 47 dgr.
2015 var jag sjukskriven 84 dgr varav 50% 15 dgr. 100% 69 dgr.
2016 har jag varit sjukskriven hela året till 50% förutom 8 dgr som var till 100% och senaste läkarintyget som är på 50 % sträcker sig till 18 juli.

Från 30/4-15 och det året ut var min arbetsoförmåga nedsatt till 100%.
Under hela 2016 och fortfarande har min arbetsoförmåga varit nedsatt till 75%.


Det finns inga skäl att ifrågasätta min läkares kompetens, underlaget för hans bedömning eller de läkarutlåtanden han utfärdat.


Den medicinska behandling i form av operation av diskbråcket och med alla på marknaden förekommande läkemedel mot WED/RLS har inte resulterat i någon förbättrad arbetsförmåga utan mina besvär har kvarstått i huvudsak och försämrats vad särskilt beträffande WED/RLS och fibromyalgin.